POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním tohto objednávkového formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti NETcon s.r.o. , do sídlom A. Žarnova 11C/7803, 917 02 Trnava, IČO 46 365 516 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 2840/T (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vám ako dotknutej osobe Podnik poskytuje nasledovné informácie:

 • identifikačné údaje Podniku: NETcon s.r.o. , do sídlom A. Žarnova 11C/7803, 917 02 Trnava, IČO 46 365 516 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 2840/T
 • telefonický údaj Podniku: 088 221 021
 • kontaktné údaje osoby zodpovednej v Podniku za ochranu osobných údajov: email info@netcon.sk poštová adresa: A. Žarnova 11C/ 7803, 917 02 Trnava
 • Podnik spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny alebo ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok, vypracovaní a zoznamu účastníkov, resp. prenesenia čísla v súlade s ustanoveniami § 56 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ZEK),
 • doba uchovávania osobných údajov je v prípade osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, fakturačná adresa, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti a štátna príslušnosť získaných na vyššie uvedené účely desať (10) rokov od ukončenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej medzi Vami a Podnikom na základe tejto objednávky, a ak nedôjde na základe tejto objednávky k uzavretiu zmluvy o poskytovaní verejných služieb medzi Vami a Podnikom, je doba uchovávania týchto osobných údajov tridsať (30) dní odo dňa doručenia osobných údajov Podniku,
 • ako dotknutá osoba máte právo:
  • (i) požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
  • (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
  • (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
  • (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
  • (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
  • (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 • ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,
 • získavanie osobných údajov Podnikomna účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny alebo ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok, vypracovania zoznamu účastníkov, resp. prenesenia čísla je zákonnou požiadavkou podľa § 43 ods. 2 písm. b) ZEK a osobné údaje ste povinný Podniku pred uzavretím zmluvy poskytnúť, pričom v prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné zmluvu o poskytovaní verejných služieb s Podnikom uzatvoriť.